Shopping cart

Filter

309 Program

Voronezh

Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov

 • 38.03.05 Business informatics

Business informatics

 • Program price

  66,620 ₽/year

Voronezh

Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov

 • 38.03.01 Economics

Economics

 • Program price

  82,986 ₽/year

Voronezh

Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov

 • 38.03.02 Management

Management

 • Program price

  82,986 ₽/year

Voronezh

Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov

 • 38.03.04 State and Municipal Management

State and Municipal Management

 • Program price

  82,986 ₽/year

Rostov-on-Don

Rostov State University of Economics

 • 38.03.04 State and municipal management

State and municipal management

 • Program price

  89,900 ₽/year

Rostov-on-Don

Rostov State University of Economics

 • 38.03.01 Risk analysis and management

Risk analysis and management

 • Program price

  89,900 ₽/year

Rostov-on-Don

Rostov State University of Economics

 • 38.03.02 Small business management

Small business management

 • Program price

  89,900 ₽/year

Rostov-on-Don

Rostov State University of Economics

 • 38.03.01 Taxes and taxation

Taxes and taxation

 • Program price

  89,900 ₽/year

Rostov-on-Don

Rostov State University of Economics

 • 38.03.01 World economy

World economy

 • Program price

  89,900 ₽/year

Rostov-on-Don

Rostov State University of Economics

 • 38.03.05 Information and analytical systems

Information and analytical systems

 • Program price

  89,900 ₽/year